Výchovný poradce

Mgr. Eva Brázdová

Náplň práce výchovného poradce

  • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.
  • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.
  • Péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.
  • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
  • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
  • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.
  • Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení a poruchy chování.

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko - psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. Žák je  zařazen do běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu, popř. ve třídě pracuje asistent pedagoga.

Péče o žáky

2x ročně přijíždí do naší školy  pracovnice z Pedagogicko-psychologické poradny Brno a ze Speciálně-pedagogických center Brno konzultovat s výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou a třídními učiteli problematiku těchto žáků. Ve škole se s těmito žáky pracuje formou pedagogické intervence po vyučování nebo v předmětu Speciálně pedagogická péče během vyučování a reedukace.

Pedagogicko-psychologická poradna

Brno, Lomená 44

×