Výuka Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model vycházející z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy. V naší škole se jeho prvky realizují od roku 2012 ve třídách 1. D, 2. D, 3. D, 4. D a 5. D pod vedením Mgr. Jany Chadimové, Mgr. Jany Krejčí, Evy Hulákové, Dis., Mgr. Jitky Bartošové a Mgr. Ivany Musilové.

Centra aktivit

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Netradiční členění třídy do tzv. center aktivit, která jsou vybavena knihami, učebnicemi a pomůckami vhodnými k výuce určitého předmětu. Poskytují tak dostatek možností pro individuální i skupinovou práci. V centrech aktivit nám mohou pomáhat i sami rodiče, což učiteli umožňuje pracovat s dětmi, které potřebují individuální přístup. Účast rodičů v centrech aktivit je dobrovolná, dle jejich časových možností. Rodiče se tak mohou aktivně podílet na výuce, vidět své děti při práci v kolektivu a mají zpětnou vazbu toho, co se ve škole děje.

Obsah učiva

Učební proces je odlišný pouze jeho průběhem. Obsah učiva zůstává úplně stejný, jako v ostatních běžných třídách. Využíváme metod kooperativního učení a kritického myšlení, kdy děti pracují při řešení úkolů ve skupinách a posilují pocity sounáležitosti, partnerství a budování týmu. Zároveň dítě získává sebejistotu, zažívá pocit úspěchu a uvědomuje si vlastní hodnotu. Při výuce jsou dále využívány prvky tvořivé školy, kdy si dítě manipulativní činností osvojuje nové poznatky.

Hodnocení

Při hodnocení využíváme klasifikaci známkou současně se slovním hodnocením. Děti se hodnotí navzájem, co se jim povedlo, co by udělaly jinak, kdo se na práci podílel nejvíce a s jakým úspěchem. Na vysvědčení děti kromě známek dostávají ještě osobní dopis, jenž jim pozitivní formou sděluje, jak se jim ve škole daří, co mohou změnit, na čem by měly dále pracovat.

Konzultace

Nedílnou součástí hodnocení je i konzultace, které se účastní rodiče, žák a učitel. Hlavními body konzultací jsou prospěch, úspěšnost při plnění úkolů, zapojení se do kolektivu, řešení problémových situací a možnosti eliminace dílčích nedostatků s vytyčením budoucích cílů k dosažení úspěchu ve výuce.

Klima ve třídě

Metody užívané v Začít spolu příznivě ovlivňují klima ve třídě, protože se snažíme orientovat na žáka, podporovat jeho samostatnost, odpovědnost, tvořivost, schopnost kooperace a kritické myšlení, vytvářet prostor pro vlastní iniciativu, možnost seberealizace a hlavně propojovat učivo s praktickým životem.

Den v programu "Začít spolu"

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých učebních aktivit záleží na momentálních podmínkách třídy, rozvrhu hodin (začlenění tělesné výchovy a cizích jazyků), potřebách dětí a tématu, na kterém pracujeme.

Ranní kruh

Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné sdílení. Zde se také děti dozví informace o tom, co je daný den naplánováno, o čem se budou učit, jaké aktivity je čekají. V ranním dopise se tak děti seznamují s novým učivem nebo opakují již učivo probrané.

Společná práce

Po ranním kruhu následuje probírání látky z českého jazyka, matematiky apod. Vyučování může probíhat v bloku 60 – 90 minut. U mladších dětí jsou bloky kratší, bereme ohled na jejich individuální možnosti, únavu a schopnost koncentrace. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích či malých skupinkách, ale i frontálně (celá třída). V této části se věnujeme společnému zadání, které však může být odstupňováno podle obtížnosti – od základních poznatků až po nadstandartní, nebo podle dosahovaného cíle – opakování, procvičování, testování,… atd.

Práce v centrech aktivit

Po přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivit. Úlohy, které jsou pro děti v centrech aktivit připravené, se vztahují k tématu projektu, na kterém v daném období děti pracují. V podstatě to ve třídě vypadá tak, že v každém centru aktivit pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž se úkoly vztahují a kterým se děti ve třídě po určité období zabývají. Samozřejmostí je propojení tématu ve škole s reálným životem i mimo školu (exkurze, výstavy, besedy, výlety, ...). 

Hodnotící kruh

Na závěr dne se obvykle všichni sejdou opět v kruhu. Zde si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i hodnocení učitele.

Třídní učitelky ve třídách Začít spolu

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
I.D
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. Ivana Musilová
E-mail
-
Označení třídy
II.D
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. Jana Chadimová
E-mail
-
Označení třídy
IV.D
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Eva Huláková, Dis., Bc.
E-mail
-
Označení třídy
III. D
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. Jana Krejčí
E-mail
-
Označení třídy
V.D
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Mgr. Jitka Bartošová
E-mail
-
×