Základní informace

K 1. 9. 2023 navštěvuje naši školu 863 žáků (6 studujících v zahraničí) z toho na prvním stupni 438 a na druhém stupni 425.

Výuka probíhá podle ŠVP ZV Květnice, vydaného ředitelem školy 1. 9. 2018 v 9. ročnících a podle ŠVP ZV Květnice, vydaného ředitelem školy 1. 9. 2021 v 1.-8. ročnících, ve třídách 6. A, 7. A, 8. A a 9. A s „Rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů“ podle ŠVP Květnice.

Žáci mají možnost přihlásit se do nepovinného předmětu náboženství, v 7.-9. ročníku si volí další cizí jazyk - ruský jazyk nebo německý jazyk. Na škole dále pracují zájmové kroužky pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků.

Škola disponuje odbornými pracovnami na přírodopis, fyziku, chemii, hudební výchovu, dílnami na dřevo i kovo, kuchyňkou, dvěma počítačovými učebnami, pozemkem pro pěstitelství, dvěma tělocvičnami a areálem pro výuku tělesné výchovy i odpolední sportovní vyžití dětí.

 

Matematická gramotnost

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost 

 

Vnitřní prostory školy

Zázemí pro sport

Sportující děti

Venkovní učebna

Venkovní učebna vznikla v rámci projektu Přírodní učebna pro učení venku - ZŠ Tišnov za finanční podpory státního fondu životního prostředí ČR na základě ministra životního prostředí.

 Ministerstvo životního prostředí    www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

 

Družina

×