Základní informace

K 1. 9. 2021 navštěvuje naši školu 878 žáků z toho na prvním stupni 423 (4 studujících v zahraničí) a na druhém stupni 455 dětí (4 studující v zahraničí).

Výuka probíhá podle ŠVP ZV Květnice, vydaného ředitelem školy 1. 9. 2018 v 7.-9. ročnících a podle ŠVP ZV Květnice, vydaného ředitelem školy 1. 9. 2021 v 1.-6. ročnících, ve třídách 6. A, 7. A, 8. A a 9. A s „Rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů“  podle ŠVP Květnice.

Žáci mají možnost přihlásit se do nepovinného předmětu náboženství, v 7.-9. ročníku si volí další cizí jazyk - ruský jazyk nebo německý jazyk. Na škole dále pracují zájmové kroužky pod vedením pedagogů školy a externích pracovníků.

Škola disponuje odbornými pracovnami na přírodopis, fyziku, chemii, hudební výchovu, dílnami na dřevo i kovo, kuchyňkou, dvěma počítačovými učebnami, pozemkem pro pěstitelství, dvěma tělocvičnami a areálem pro výuku tělesné výchovy i odpolední sportovní vyžití dětí.

Vnitřní prostory školy

Zázemí pro sport

Sportující děti

Družina

×