Cíle

 • Přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.
 • Zkvalitnění podpory integrace (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí atd.).
 • Prevence sociálně-patologických jevů.
 • Včasné odhalování problémového chování ve školách.
 • Omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.
 • Průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem.
 • Péče o nadané žáky.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ.
 • Prohloubení kontaktů s psychologicko - pedagogickou poradnou (PPP), speciálně - pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) aj.
 • Zpracování intervenčních postupů.
 • Koordinace činnosti ŠPP a jeho služeb s dalšími poradenskými institucemi.
×