Sociální pedagog

Bc. Michaela Bednářová

Náplň práce sociálního pedagoga

 • Poskytování odborného sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci dětem i jejich rodinám v nepříznivé sociální situaci.
 • Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání žáků ze sociálně
  znevýhodňujícího, zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí.
 • Individuální práce se žáky, kteří vyžadují podporu v obtížných životních situacích.
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných, sociálních či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Zprostředkování pomoci s odborně poradenskými, zdravotnickými či jinými
  zařízeními.
 • Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, pracovníky jiných škol a školských zařízení či Policií České republiky.
 • Příprava a koordinace preventivních činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 • Pořádání, případně účast na případových konferencích a výchovných komisích za účelem nalezení řešení konkrétního problému žáka.

×