Školní družina

Školní družina tvoří přechod mezi vzděláváním ve vyučování a výchovou dětí v rodině. Je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků 1. stupně ZŠ Tišnov, nám. 28 října.

BELLhop - elektronický způsob vyzvedávání dětí (klikněte zde

Předávací protokol - zde 

 

 

hry na hříšti

Informace o provozu školní družiny

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

 • Provoz školní družiny (dále jen ŠD) bude zahájen v pondělí 4. září 2023.
 • Provoz ŠD je ráno od 6:00 hod. do 7:50 hod. Odpolední provoz je od 11:25 hod. do 16:30 hod.
 • V případě půlených hodin je provoz ŠD do 8:35 hod. 
 • Žáci vchází do ŠD bočním vchodem školy po použití osobního čipu. Používají příslušné družinové šatny, v šatně se zdržují po dobu nezbytně nutnou k převlečení. Stejný vchod používají i k odchodu.

 • Je nutné, aby se rodiče seznámili s Řádem školní družiny, který je přístupný na webových stránkách školy, nebo na nástěnce školní družiny.

   

Přihlášky

Přihlášky

 • Přihlášky pro školní rok 2023/2024 jsou k vytisknutí zde na odkaze  nebo k vyzvednutí u vychovatelek ŠD.
 • Žáka do ŠD přihlašují zákonní zástupci předáním řádně vyplněné Přihlášky do školní družiny.
 • V přihlášce musí být uvedeny všechny údaje, včetně způsobu a času odchodu žáka ze školní družiny, účast v zájmových kroužcích, osoby zmocněné k vyzvednutí žáka ze ŠD.
  Případné odhlášení žáka ze školní družiny je nutné provést písemnou formou.
 • Rodiče jsou povinni hlásit vychovatelce jakoukoli změnu týkající se dítěte.
 • Z důvodu bezpečnosti žáka je nutné změny v odchodu žáka ze ŠD podávat písemně. Z toho důvodu nemůže škola brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky nebo prostřednictvím SMS (např. Má-li žák odcházet v doprovodu osoby uvedené v přihlášce,
  nelze jej na telefonickou žádost pustit ze ŠD samotné).
 • Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemným sdělením rodičů v Žákovské knížce nebo notýsku.
 • Své dítě si prosím vyzvedávejte dle Vámi uvedeného času odchodu, který písemně potvrdíte na přihlášce ŠD začátkem měsíce září.

Uvolnění z družiny

Uvolnění z družiny

 • Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemným sdělením rodičů.
 • Telefonická omluva pouze v naléhavých případech! 

Vyzvedávání žáků z družiny

Vyzvedávání žáků z družiny

 • K vyzvedávání žáků používají zákonní zástupci či oprávněné osoby interní videotelefon umístěný u bočního vchodu do budovy, jehož prostřednictvím komunikují s vychovatelkou.
 • Názvy a čísla oddělení jsou vyvěšena na dveřích, stejně jako informace o vyzvedávání žáků po 15. hod.
 • Rodiče do školy nevstupují, pouze v naléhavých případech a po domluvě s vychovatelkou.
 • Vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 13.30 hod. do 15. 00 hod. budeme se žáky chodit na vycházky – je nutné žáka vyzvednout mimo tuto hodinu.
 • Žáci, kteří budou odcházet v tomto čase na autobus nebo do kroužku, zůstávají ve škole  s vychovatelkou. Prosíme, aby žáci měli na vycházky vhodné oblečení a obuv. Je nutné přihlédnout k ročnímu období.
 • Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem, či určenou osobou, do konce stanovené provozní doby vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče a počká s žákem do jeho příchodu. Není- li nikdo z uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí vychovatelka situaci ředitelce školy (ve výjimečném a odůvodněném případě Policii ČR).

Platba příspěvku

Platba příspěvku

 • Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD za 2. pololetí škol. roku 2023/24  činí 940,-Kč.
  Na základě nového Metodického materiálu MŠMT ke stanovení úplaty ve školní družině platného od 1. 1. 2024 se úplata poměrně snižuje, pokud je provoz přerušen na více než 5 dní. Z tohoto důvodu se platba krátí o 60 Kč (2. 2. 2024 pololetní prázdniny a  následně 5 dní jarní prázdniny).
 • Částku je nutné uhradit do konce měsíce února 2024 na účet ZŠ Tišnov, nám. 28. října  MONETA Money Bank č.ú. 161857929/0600 nebo hotově v kanceláři školy u paní ekonomky. 
 • Provádíte-li platbu na účet, je nutné uvést do kolonky „zpráva pro příjemce“ jméno dítěte.
 • Pokud nebude tato částka uhrazena v daném termínu, nebude žák moci ŠD od následujícího měsíce navštěvovat.
 • Pokud  někdo z rodičů již zaplatil nepokrácenou částku 1 000,- Kč, bude mu přeplatek 60,- Kč vrácen na účet. 

Stravování v družině

Stravování v družině

 • Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně.
 • Informace o stravování naleznete v sekci Školní jídelna na webových stránkách školy.

Výchovně vzdělávací činnost

Výchovně vzdělávací činnost

 • Výchovně vzdělávací činnost ŠD probíhá odlišně než při vyučování.
 • Žáci mají  možnost po školní práci odpočívat, relaxovat, využívat nabízené výtvarné, hravé a jiné činnosti.
 • Zaměřujeme se na rozvoj vzájemné pomoci a toleranci, komunikativních schopností, práci a hru v kolektivu a upevňování vzájemných vztahů.
 • Během roku dokupujeme sportovní potřeby, výtvarné potřeby, pomůcky, nové hry, stavebnice a knížky.

Oddělení školní družiny

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
č. 1 Žabičky
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Iva Novotná
E-mail
739 128 141
Označení třídy
č. 4 Trpaslíci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Kateřina Lolková
E-mail
602 680 908
Označení třídy
č. 2 Kašpárci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Blanka Jebáčková
E-mail
733 289 079
Označení třídy
č. 8 Dráčci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Lenka Panáčková
E-mail
736 295 180
Označení třídy
č. 3 Krtečci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Jana Pokorná
E-mail
602 680 908
Označení třídy
č. 5 Sluníčka
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Jana Pilátová
E-mail
602 723 134
Označení třídy
č. 7 Sloníci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Veronika Šmerdová
E-mail
736 295 180
Označení třídy
č. 6 Myšky
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Jana Vejpustková
E-mail
602 723 134

Kontakt

Blanka Jebáčková

×