Školní parlament

 

 

POŘÁDANÉ AKCE

 • 23.11.2023 o velké přestávce budou ve vestibulu vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru papíru a předána cena pro nejlepšího sběrače!
 • Den Trikolóry 16.11.2023
  Připomeňme si Den boje za svobodu a demokracii (17/11, státní svátek) - přijďte ve čtvrtek do školy v bílé, modré a červené nebo se symbolickým květem. 

 • Podzimní dny - odkaz zde
 • Soutěž tříd ve sběru papíru - do 6.11. 
  Papír (ne karton - krabice) prosím svažte provázkem, váhu nahlašte třídnímu učiteli a přineste do spojovací chodby u dolních šaten, kde odevzdáte službě (před vyučováním a po 5. a 6. hodině. Nejlepší sběrači budou oceněni dortem!
 •  Halloween pro družinku a první stupeň - úterý 31.10.  Strašidelné odpoledne s úkoly a soutěžemi pro naše mladší spolužáky
 •  Grafici a výtvarníci pozor! Soutěž o logo parlamentu - do 17.10.
  Návrhy umístěte do Google učebny školního parlamentu (pomůže vám zástupce třídy ve ŠP) v elektronické podobě (nebo foto papírového návrhu).

 

 

Činnost žákovské podporuje Klub přátel školy  

 

Co je školní parlament?

CO JE ŠKOLNÍ PARLAMENT?

CO JE ŠKOLNÍ PARLAMENT?

Parlament je složen z jednoho nebo dvou zástupců tříd prvního i druhého stupně (od 3. do 9. třídy) a zaměstnanců školy. Výběr kandidátů i samotná volba je v kompetenci třídy a třídních učitelů. Zástupci parlamentu se pravidelně setkávají.

Parlament podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i vyučujícím.  Přednáší také připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití ve škole. 

Parlament aktivně zapojuje žáky do dění školy a rozvíjí spolupráci mezi všemi třídami. Pořádá pro spolužáky, učitele a přátele školy.

Je pomocníkem a prostředníkem při řešení žákovských problémů. 

CÍLE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

CÍLE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

- Zprostředkovávat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením škol a zaměstnanci školy, zjišťovat zpětnou vazbu.

- Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.

- Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku.

- Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.

- Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků, spolupodílet se na akcích školy.

-Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce i jejich vyhodnocování.

-Podporovat přátelské vztahy mezi žáky, mezi třídami, vzájemnou pomoc a respekt.

-Vést žáky k odpovědnosti.

- Prezentovat svoji práci.

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

1. Na začátku školního roku je zvolen třídním učitelem a třídou jeden či dva zástupci do ŠP.

2. Svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.

3. V případě nutnosti může být zástupce třídy odvolán a na jeho místo je zvolen jiný třídní zástupce.

4. Členové ŠP mají právo nepřijmout nebo odvolat zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŠP a školy.

5. Členové se pravidelně účastní schůzek ŠP.

6. Členové ŠP pravidelně informují své spolužáky o průběhu jednání, projednávaných aktivitách, problémech i rozhodnutích ŠP.

7. Členové ŠP mají právo dotazovat se učitelů či vedení školy na záležitosti spojené s provozem školy. Mohou se spolupodílet na řešení problémů.

8. Žáci, učitelé a veřejnost jsou o činnosti ŠP informováni prostřednictvím nástěnky nebo školních webových stránek.

9. Rozhodnutí ŠP jsou pro žáky školy závazná.

ZÁSADY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

ZÁSADY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

1. Jsme součástí jednoho týmu.

2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.

3. Respektujeme názory všech.

4. Snažíme se řešit školní problémy.

5. Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.

6. Zúčastňujeme se schůzek parlamentu.

7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

8. Připravujeme pro spolužáky zajímavé akce.

×