Školní psycholog

Mgr. Monika Krištofová

Mgr. Kateřina Polášková

S čím vám mohu pomoci

 • Konzultace se žáky při řešení jejich osobních problémů (učební, výukové, vrstevnické vztahy ve třídě, závislosti, obtížné situace v rodině...).
 • Práce s žáky (s problémy ve výše uvedených oblastech) na zakázku rodičů, učitelů, výchovného poradce...
 • Práce s žáky s projevy rizikového chování (neprospěch, záškoláctví, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, poruchy chování...).
 • Individuální práce s integrovanými žáky, talentovanými žáky, žáky se studijním selháváním, kázeňskými a výchovnými problémy.
 • Pomoc v oblasti technik a stylů učení.
 • Pomoc při zpracování krize – krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
 • Pomoc ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídách.
 • Práce s třídním kolektivem v rámci budování vzájemných pozitivních vztahů, v rámci primární prevence rizikového chování, ve smyslu.
 • Adaptace na školní prostředí, s novým kolektivem.
 • Práce se skupinami vybraných jedinců.
 • Příprava anket a dotazníků ve škole.
 • Pomoc ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli.
 • Spolupráce s učiteli, členy školního poradenského pracoviště.
 • Příjem a předkládání návrhů organizačních opatření pro zkvalitnění celkového klimatu školy i oblasti výchovy a vzdělávání ve škole.
×