Výběrové řízení na pozici ekonom/ka školy

Ředitelka Základní školy Tišnov, p. o., nám. 28. října 1708 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ekonom/ka školy.

Identifikace zadavatele:
Základní škola Tišnov, p. o.
nám. 28. října 1708
666 01  Tišnov
IČ: 70283940

Oprávněná osoba: PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy
Kontakt: 731 732 863, zhorova@tisnov-zs28.cz
Vymezení předmětu výběrového řízení: Ekonom/ka školy
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikační kritéria:
Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomické, ukončené maturitní zkouškou.
Praxe v účetnictví minimálně 3 roky (praxe ve školství a v příspěvkových organizacích výhodou).

Místo výkonu práce:
Základní škola Tišnov, p. o.
nám. 28. října 1708
666 01  Tišnov

Pracovní náplň:

 • Komplexní vedení podvojného účetnictví – všech organizačních složek a projektů, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní knihy.
 • Zpracování veškerých účetních a statistických výkazů.
 • Zajišťování bezhotovostního platebního styku, vedení pokladny.
 • Zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP (spolupráce se mzdovou účetní školy).
 • Tvorba, zpracování provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání za celou organizaci i jednotlivé složky, návrhy, příp. opatření.
 • Korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli. 
 • Zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu.
 • Tvorba ekonomických směrnic.
 • Provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření.


Požadavky

 • znalost podvojného účetnictví – nejlépe příspěvkové organizace
 • znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 • znalost daňové problematiky
 • znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel
 • výhodou je znalost účetního programu Gordic
 • morální a právní bezúhonnost spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat a maximální samostatnost

 

Typ pracovní smlouvy

Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce s výhledem na neurčito.

Platové ohodnocení

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č.564/2006 Sb., podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe.

Podání nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, datovou schránkou b3k4qs8, elektronicky na adresu zhorova@tisnov-zs28.cz nebo poštou (obálku označte „Výběrové řízení – ekonom/ka“).

Základní škola Tišnov, p. o.
nám. 28. října 1708
666 01  Tišnov
IČ: 70283940

Lhůta pro podání nabídky: 21. 4. 2023

 

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní údaje – adresu pro doručování, elektronickou adresu, telefonní kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný životopis 
 • Motivační dopis
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady osvědčující znalosti a dovednosti

 

V Tišnově dne 29. 3. 2023

                                                                          PaedDr. Radmila Zhořová
                                                                          ředitelka školy

×